2015. november 15., vasárnap

Két somogyi templom: Andocs és Törökkoppány

Törökkoppány régen Koppány néven Tolnához tartozott. A templom későgótikus pálos műhely alkotása Guzsik Tamás szerint. Ide is nehezebb bejutni mint a nemzeti bank páncéltermébe, pedig a szentély boltozat itt is megmaradt. Így  egy  húsz évvel ezelőtti  korábbi kis képpel kell beérni régi honlapomról.

Szép kereszt a 19.század elejéről.

Az andocsi templom híres búcsújáró hely. A barokk időkben nagy ferences kolostor épült melléje. 

Több mint húsz éve jártam itt, és nem is emlékeztem rá, hogy milyen nagyszerű barokk összkép fogad a templomba lépve.

Egy ferences műhely alkotásai az oltárok.Szent Borbála oltárt  Niczky Borbála állíttatta 1748-ban. Az oltár tetején Szent Mihály főangyal szobra, alatta a Niczky család címere látható. A kép Szent Borbála szűz és vértanú lefejezését ábrázolja.A kép mellett a ferences rend női ága két nagy egyéniségének, Assziszi Szent Klárának, az alapítónak és Szent Koleta apátnőnek a szobrai állnak.

 Nepomuki Szent János oltára Keresztelő Szent János és Szent János evangélista szobraival. Az oltárkép felett a Lengyel család címere.

Nehezen bocsátható meg művészettörténetileg, hogy P. Kiss Arisztid házfőnök a, barokk Szeplőtelen Fogantatás oltárát 1912-ben kicseréltette erre a Jézus Szíve oltárképre. Fent Szt. Imre szobra. Szerencsére a Szt. Ferenc oltárkép kissé provinciális bájával megmaradt eredetiben.  A kép mellett kétoldalt Szent Sebestyén vértanú és Szent Rókus hitvalló szobrai láthatók. Fennt a Napkeleti bölcsek imádata. Ezt a két oltárt a Lengyel család állíttatta 1745-46-ban.

Balról az első mellékoltár Páduai Szent Antal oltára. Az oltárt 1746-ban Zichy Ádám építtette. A fent lévő kisebb kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Szent Antal megparancsolja Bonvillo szamarának, hogy az Oltáriszentség előtt hajtson térdet. Mellette kétoldalt Szent Katalin és Szent Borbála szobrai vannak. A következő jobboldali oltár Szent Anna oltára bibliai személyekkel. Az oltár tetején Szent Józsefnek  a szobra látható, alatta az oltár készíttető Jankovics család címere. Jankovics István 1747- ben készíttette az oltárt. Az oltárkép Szent Annát, Joakhimot és a gyermek Szűz Máriát ábrázolja. Mellette  Szent Erzsébetnek és Zakariásnak szobrai találhatók. 

Szent Flórián vértanú nagyméretű impozáns szobra 1747-ből. Lengyel Gáspár készíttette. 

A szószéket Lengyel Lajos készíttette 1747-ben. A tetején a Szűzanya szobra van. Alatta a Lengyel család címere és a négy híres ferences hitszónoknak: Kapisztrán Szent Jánosnak, Szent Bonaventurának, Anjou Szent Lajos püspöknek és sziénai Szent Bernardinnak a szobrai állnak. A szószék alsó részén a négy evangélistának: a szobrai vannak. Közöttük három dombormű: Jézus az isteni magvető, mellette Szent Ferenc prédikál a halaknak és a madaraknak.

A főoltár. A Zichy család kidobatta az állítólag rossz állapotban került középkori oltárt, és a magyar szentekkel új oltárt állíttattak, de szerencsére három középkori szobrot megmentettek, mert már akkoriban is nagy kultuszuk volt.

Nincs még egy templomunk a mai Magyarország területén, ahol három szobor is fennmaradt a középkorból. Én egy kisit sajnálom, hogy  a Madonnát állandóan öltöztetik, de hát ennek is már külön kultusza van és egy külön múzeuma van a több száz Mária ruhának. 

A sekrestyeajtó reneszánsz részletei a hazánkban is  tipikusnak tekinthető  vezetékes gányolással. 

A szentély későgótikus hálóboltozata

A szentélykörüljáró ajtajának részlete. Az andocsi templom történetéről a legjobb összefoglaló
itt található.